Broučci – Logopedická

Broučci – Logopedická třída

Tel.: +420 603 978 207

Ve třídě pracují:
speciální pedagog: Mgr. Pavla Petruželová

speciální pedagog, ředitelka MŠ: Mgr. Milena Kohoutová
asistentka pedagoga podle §16, odst.9: Leona Jochcová, Dis.

Logopedická třída je zaměřena na správnou výslovnost dětí jak ve skupinové logopedii, tak i v individuální logopedii. Jsou zde děti ve věku od 4-7 let.

Logopedická cvičení:

 • dechová a fonační : upevňovat správné dechové návyky – nácvik fyziologicky správného vdechu i výdechu, podpora nazálního dýchání, usměrňování výdechového proudu, rozeznívání rezonančních dutin, nácvik měkkého hlasového začátku;
 • orofaciální : s využitím napodobovacího reflexu procvičujeme motoriku rtů, tváří, jazyka, dolní čelisti, měkkého patra;
 • artikulační: směřují k procvičení určité hlásky;
 • smyslová: především sluchová (rozvíjení fonematického sluchu, vyhledávání zdroje zvuku, vnímání a napodobování zvuků) zraková, hmatová, čichová, kinestetická;
 • rytmická: využití říkanek, vytleskávání slov, hry na tělo, spojení s pohybem;
 • grafomotorická: rozvíjení koordinace oko – ruka, nejdříve pohyby celých paží ve vzduchu, na velké ploše, po té pohyby lokte a zápěstí, zpřesnění pohybů, osvojování správného úchopu psacího náčiní;

Individuální logopedická práce s dětmi navazuje na kolektivní logopedii, kterou vykonává Mgr. Milena Kohoutová. Je věnována všem dětem ve třídě. Vychází z individuálního plánu každého dítěte, který vypracovává logopedická asistentka – Mgr. Pavla Petruželová pod metodickým vedením SPC logopedie ve Val. Meziříčí PaedDr. Yvety Odstrčilíkové PhD., podle individuálních potřeb dítěte. 

V logopedické třídě jsou zařazeny děti ve věku 4 -7 s těmito poruchami řeči:

 • opožděný vývoj řěči
 • dyslálie mnohočetná, dysartrie
 • dysfázie
 • rinolálie, palatolálie
 • balbuties
 • symptomatiské poruchy řeči u dětí s LMD, ADHD, mentální retardaci Redukace těchto poruch je prováděna podle příslušného metodického postupu s ohledem na individuální potřeby , možnosti a tempo dítěte.

Individuální práce je zaměřena na rozvoj komunikačních schopností.

Redukace poruch řeči, především dyslálie probíhá v těchto fázích:

 • přípravná cvičení
 • vyvození hlásky
 • fixace
 • automatizace, jejich užívání v běžné řeči. Do pracovního sešitu zaznamenáváme metodický návod k procvičování jednotlivých hlásek, nákres postavení mluvidel, dechových cvičení atd. Děti denně domů dostávají jednoduché úkoly – logop. cvičení spojená s kreslením, grafomotorikou.