Broučci

Broučci

Tel.: +420 603 978 207

„TVOŘENÍ S KAMARÁDY JE RADOST…”

Motto: „Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe…“

ve třídě pracují: 
p. učitelka: Bc. Eva Dvořáková
p. učitelka: Mgr. Nikola Paprskářová

Třída Broučci je z provozních důvodů spojena s třídou Logopedickou, proto se děti vzájemně znají. Zaměření třídy platí tedy i pro ně. Děti se učí nápodobou, což je vzhledem ke smíšené třídě ideální. Vzor starších dětí a sourozenců výborně funguje a také zajišťuje mladším kamarádům pocit jistoty, pomoci a bezpečí. Třída má v symbolu broučky, což odpovídá celoročnímu zaměření na enviromentální výchovu „Tvoření s kamarády je radost…“ Cílem je celoroční seznamování s přírodou živou i neživou, jejími změnami, krásami, barevností, zákonitostmi, ekosystémem. Děti poznávají, jak je pro člověka příroda a život v ní důležitý a jak ji chránit. Enviromentální výchova je UČENÍ ZKUŠENOSTÍ, tj. učení prožitkové, situační, kooperativní. Má vliv na celkové vnímání, rozumové schopnosti, verbální i neverbální komunikaci, významy jednotlivých sociálních rolí, svět zvířat, svět věcí. Má svůj význam i při rozvoji osobnosti, při řešení nejrůznějších konfliktů, především na pocit vlastní důležitosti při ochraně a pomoci ve svém okolí, domovu, lese, přírodě, zemi…

Ke třídě také neodmyslitelně patří seznamování s přírodou pomocí encyklopedií, knih, leporel, obrázků, vlastním pozorováním v přírodě, sběrem přírodnin, zkoumáním zákonitostí a dějů, pozorováním lupou, porovnáváním, měřením atd. Koutek pokusy a objevy přímo tuto tematiku nabízí. Dětská fantazie je probouzena pomocí netradičních technik výtvarné a pracovní výchovy. Celoročně se pracuje s projektem EVVO „Seznamování dětí s přírodou“. S termínem „fair play“ se děti seznamují přirozeně, i díky kolektivním hrám a společenským hrám s pravidly – respektování druhých, dodržování pravidel, rychlé řešení situace – herní inteligence, zvládnutí sociálních aspektů – prohra, vyřazení ze hry, dítě s handicapem…

Děti jsou vedeny ke vzájemnému respektu a úctě. Starší děti k pomoci a ochraně těch mladších. Se vším úzce souvisí systém Gardnerových mnohočetných inteligencí, podle kterých je vytvořeno 10 koutků, ve kterých děti provádějí edukační činnosti.

Gardnerovy mnohočetné inteligence: 

Intrapersonální – schopnost rozvíjet a ovládat vlastní pocity a prožitky, porozumění vlastnímu JÁ
Interpersonální – schopnost všímat si chování a pocitů jiných lidí, rozpoznat a chápat rozdíly v jejich temperamentech, pohnutkách, náladách, schopnost vstupovat s nimi v interakci, budovat vztahy
Verbální – schopnost ovládnout a obsáhnout všechny stránky jazyka
Tělesně-kinestetická – schopnost obratně používat své tělo jak pro sebevyjádření, tak pro činnosti zaměřené k určitému cíli (sport, herectví), schopnost dovedně zacházet s předměty, tělové schéma
Matematicko-logická – matematická gramotnost, schopnost uvažovat logicky, systematicky, vědecky
Hudební – schopnost porozumět rytmickým a intonačním modelům hudby, kvalitám tónů a zvuků, schopnost pamatovat si informace ve zvukové podobě
Prostorová – schopnost přesně postřehnout, pochopit, uložit do paměti a vybavit si tvary, uspořádání předmětů v prostoru, orientace v prostoru
Přírodní – schopnost vnímat změny v přírodě, schopnost vnímat energie, intuice, „šestý smysl“, zvýšená citlivost k percepci přírodních jevů a schopnost učit se z nich

Tyto inteligence jsou obsaženy ve všech vytvořených koutcích: 

Domácnost – jedná se o koutek, který je vybaven reálným nábytkem a funkčními pomůckami typickými pro kuchyň s tekoucí teplou i studenou vodou. Děti zde pracují doopravdy, pedagog je v roli poradce a partnera, především dohlíží na bezpečnost, hygienu a zasahuje teprve až na požádání dítěte.
Ateliér – dostatečný prostor, vhodný nábytek a kvalitní osvětlení, to vše je typické pro tento koutek. Tužky, pastelky, voskovky, fixy, papíry, čtvrtky, nůžky, lepidla, modelací potřeby, hadříky, kelímky, tempery, vodové a prstové barvy, štětce, špejle, bavlnky, látky, obrázky na vystřihování, dětské výrobky, zástěrky, jako oděv na případné umazání se, jsou jeho součástí. Výtvarné činnosti u dětí podporují tvořivost, rozvíjejí fantazii a představivost, dále jemnou motoriku, hmat, koordinaci, zrakovou percepci, soustředění. Dítě se učí rozpoznávat své jméno na podepsaném výtvoru, vnímat a znát barvy a tvary. Koutek musí být vybaven a přizpůsoben také pro leváky. Mezi aktivity, které jsou v tomto centru prováděny, patří tedy malování na dané téma, modelování, koláže, vystřihování atd.
Stavebnice – děti zde mají volnost při hře s kostkami, dřevěnými stavebnicemi, plastovými vršky různých velikostí, tvarů a materiálů. Tyto stavebnice mohou třídit, řadit, vytvářet z nich stavby, hrát si na dopravu, stavět podle plánu či vlastní fantazie, rozvíjet matematickou a prostorovou inteligenci. Vše doplňují autíčka, dopravní koberec se značkami, figurkami zvířat a lidí. Děti si tak procvičují hrubou a jemnou motoriku. Všechny pomůcky by měly být umístěny v označených krabicích nebo kontejnerech tak, aby je děti poznaly a věděly, kam je vracet. Koutek stavebnice potřebuje dostatek prostoru na dětské stavby.
Šikulky – patří ke klidnějším koutkům, kde si děti obvykle hrají s kartami, pexesy, dominem, skládačkami, hříbečky, skládají puzzle, navlékají korálky, vytvářejí mozaiky, pracují s magnety a magnetickými tabulkami, speciálními stavebnicemi jako je např. Seva, Seko, Lego, dále se společenskými hrami jako je Člověče nezlob se, Berušky, Mlýn, Černý Petr atd. Manipulační stolní hry rozvíjí jemnou motoriku ruky, fantazii, trpělivost, představivost, dále poznávání barev, tvarů, materiálů, počty, jazykové a sociální dovednosti. Cvičí koordinaci oka a ruky, trpělivost a vůli dokončit práci, kooperaci ve skupině a spolupráci. Učí se přijímat úspěch i neúspěch nezávisle na výkonu.
Pokusy a objevy – tento koutek by měl být zřízen u okna a v dosahu denního světla. Slouží k různým pokusům, objevování, pozorování, chování a péči o drobná zvířátka, pozorování růstu vlastní rostliny, vytváření různých odlitků. Pokusy a objevy jsou vybaveny různými přírodními materiály a pomůckami, zkumavkami, nádobami, lupou, mikroskopem, váhou a zejména materiálem, který si děti samy nasbíraly. Kůra, mušle, kamínky, mech, listy, semínka, písek apod. Děti si své poznatky z prozkoumaného zaznamenávají. Mají k dispozici naučné knihy a encyklopedie z centra Knihy a písmena, která využívají. Pomůcky a materiály jsou vhodně dodávány na základě tématu. Pedagog by měl děti vhodně motivovat k práci v tomto centru a asistovat při pokusech, je-li třeba a v neposlední řadě zodpovídat zvídavé otázky dětí.
Písmena a číslice – práce s knihou je výborným prostředkem k postupnému získávání předčtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku a k podchycení zájmu o čtení a psaní formou nápodoby. Děti se s knihou seznamují, vyhledávají obrázky, na základě nich vyprávějí, opisují nápodobou, skládají písmenková puzzle, hrají si se slovy, rýmem, říkankami, luští dětské křížovky, poslouchají pohádky a básničky. Nelze opomenout, že děti přirozeným způsobem vnímají čtení a psaní v celé třídě. Vše je zde popsáno, vyzdobeno pomocí čísel, písmen a symboly. Děti tak poznávají souvislosti mezi skutečnými nápisy a předměty. Dále tu řeší labyrinty, pracovní listy, grafické cviky, opisují, vystřihují a tvoří si tak vlastní knihu k tématu nebo poslouchají pohádky. Toto centrum je vybaveno policemi se spoustou knih, encyklopediemi s různými tématy, atlasy, které by měly být dětem na dosah a vystaveny tak, aby lákaly. Neměly by zde chybět sešity pro předškoláky, složka s grafickými cviky, časopisy, tabule, mapy, tužky a pastelky, razítka čísel a písmen, písmena různých velikostí a různých materiálů, počítač s výukovými programy i pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP).
Pohyb a relax – koutek je v prostoru herny, kde je možnost a přístup ke cvičebnímu nářadí (švédská bedna, lavička, kruhy, ribstol, koza, trampolína) se stanovenými pravidly používání a náčiní (kruhy, míče, stuhy, tyče, drátěnky, lana, ad.), které si děti mohou libovolně rozkládat, skládat, skládat podle předkresleného návodu, vytvářet překážkovou dráhu, či cvičit a relaxovat na žíněnce, „mazlíčku“ s použitím masážních doplňků. Pohyb je pro děti přirozený, rády cvičí, tančí, hrají HPH, PH, improvizují.
Hudba – tento koutek je umístěn u klavíru, často blízko prostoru pro společná setkávání tak, aby byl dětem umožněn jejich pohybový, taneční doprovod. Dále je vybaven elektrickými varhany, rytmicko-melodickými nástroji, Orffovými nástroji, zvonky, flétnou či hudebními nástroji, které si vyrobily samy děti (makovice, plechovky, znějící láhve atd.) Děti si zde zpívají písně, vymýšlí doprovody, vytleskávají melodii, učí se poslouchat klasickou hudbu nebo řešit hudební hádanky. Hudba tak napomáhá k rozvoji myšlení, abstrakce, rozvíjí paměť, motoriku, koordinaci pohybů a jazykový vývoj. Hudba je prostředkem komunikace, zábavy, relaxace. Je zdrojem emocí a zážitků, pěstujících představivost, podněcujících improvizaci.
Dramatika – v tomto koutku probíhají hlavně námětové hry, při kterých si děti rozvíjí komunikační schopnosti, slovní zásobu a paměť. Napodobují zde dospělé, učí se různým sociálním rolím. Rozvíjí si tak své sociální cítění, citovou stránku osobnosti, jazykové schopnosti a inteligenci, představivost, tvořivost. Koutek je vybaven zařízením malého pokoje s křesílky a stolkem. Doplněno převleky a kostýmy, oděvy pro panenky s kočárky, loutkami, maňásky, kulisami. Zajištění dostatku soukromí k těmto činnostem je pro děti a jejich hru důležité.
Dílna – v tomto manuálně-pracovním koutku se mají možnost děti seznamovat a pracovat s různými druhy materiálů a pracovním nářadím. Zjistí svoje manuální, pracovní i technické schopnosti, učí se dodržovat stanovená pravidla.