Včeličky

Včeličky

Tel.: +420 603 978 243

Ve třídě „Včeliček” pracují p. uč. Magda Peřková, p. uč. Pavla Němcová a asistentka pedagoga Alena Barošová.
Složení třídy je heterogenní a je zde 28 dětí.
,,Stejně tak, jako jsou včely důležité pro naši přírodu, je RADOST dětí důležitá pro nás.” 

,,Ve zdravém těle, zdravý duch.” 
,,Tanec je pohyb a pohyb je život.” 
,,Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí.” (Ruth Saint Denis) 

KOMUNIKACE – DŮVĚRA – LÁSKA – POCHOPENÍ – PŘIJETÍ – SDÍLENÍ – SPOLUPRÁCE – UZNÁNÍ – CHVÁLA – UPŘÍMNOST 

Naše třída Včeličky je plná šikovných dětí, které se pilně rozvíjí ve všech oblastech. Naší hlavní prioritou je pěstovat v dětech tělesnou, duševní i sociální pohodu. K tomuto nejvíce využíváme metody tělesné a dramatické výchovy.

Termínem tělesná výchova se rozumí komplexní pohybový režim dítěte ve škole. Řadíme zde řízené i spontánní pohybové aktivity dětí.

Spontánní pohyb je samozřejmě důležitou a neodmyslitelnou součástí režimu dne dítěte předškolního věku. Vychází z biologické potřeby dětí pohybovat se. Během dne se děti pohybují pět až šest hodin denně. V mateřské škole probíhají spontánní činnosti prostřednictvím ranních her, pobytu venku, turistických vycházek, při návštěvě dopravního hřiště…

Řízenou tělesnou výchovou pak rozumíme veškeré pohybové činnosti organizované a řízené pedagogem. Tyto činnosti přispívají k osvojení:

1. Lokomočních a nelokomočních dovedností, které probíhají denně při ranním cvičení a jednou týdně při cvičení v tělocvičně ZŠ 5. května, kde využíváme většího prostoru a nabídky TV náčiní. Mezi tyto dovednosti patří běh, chůze, lezení, skoky, poskoky a jejich obměny, polohy těla a jeho částí, obraty, převaly, kotouly, pohybové hry atd. Velmi často a rády děti využívají minitělocvičnu v herně, kde procvičují šplhání, houpání na laně, cvičení na laně.

2. Manipulační dovednosti probíhají prostřednictvím činností s pomůckami a předměty – podávání, házení, chytání, odrážení předmětů, držení plovací desky, ovládaní saní, bobů, bruslí, lyží, koloběžek a trojkolek.

Pomyslným měřítkem, jak děti zvládly lokomční, nelokomoční, manipulační dovednosti a sociální aspekty je každoroční olympiáda , která se koná vždy v závěru školního roku na hřišti ZŠ 5. května. Zde se také děti za příznivého počasí seznamují se základy lehké atletiky, trénují vytrvalost, zdatnost a správné technické provedení jednotlivých sportovních úkonů – hod do dálky, skok, běh.

Důležitým důvodem pro realizaci pohybových aktivit je potřeba zabezpečit zdravý vývoj dítěte. Pohyb podmiňuje normální růst a vývoj, je prevencí vadného držení těla, reguluje složení těla, otužuje. Otužování probíhá zejména při činnostech prováděných venku – vycházky, cvičení v lese, hry na školní zahradě. Speciálně pak formou plaveckého výcviku a saunování, bobování a lyžování, vycházek v chladnějším počasí a celodopoledních výletů. S návštěvou krytého bazénu máme velmi dobré zkušenosti. Děti se zde seznámí s novým prostředím, zbaví se strachu z vody, posílí tím své sebevědomí a odvahu.

K prevenci vadného držení těla přispívá v ranní a odpoledních činnostech trampolína, na níž je zpevnění tělíčka a rovnováha nezbytně nutná. Schopnost rovnováhy si děti nejvíce osvojují na kluzišti, kde celou zimu navštěvujeme lekce bruslení pod vedením profesionálního trenéra. I zde je zapotřebí dětské vytrvalosti, zdatnosti, odvahy a houževnatosti. Tyto povahové rysy se v dětech snažíme nenásilně s postupně probouzet. Bruslení je pro děti velkým přínosem, neboť si již v útlém věku rozšiřují obzory svých pohybových aktivit.

Nově také spolupracujeme s tenisovým trenérem, p. Mrlíkem. Děti se tedy seznámí se základy tenisu. Ve třídě máme také profesionální dětské tenisové rakety, používáme je v tělocvičně ZŠ.

Neodmyslitelnou součástí naší třídy je tanec. Děti milují taneční improvizaci na moderní hudbu, ale také jednoduché choreografie s prvky dětské zumby, dance aerobiku, street dance. Tanec je dětem velmi příjemný a přirozený. Hudba děti motivuje k lepší kvalitě pohybu, rozvíjí u dětí schopnost vnímat rytmus, tempo, melodii, cvičí orientaci v prostoru, pohybovou paměť. Při MŠ funguje zájmový kroužek STREET DANCE s p. uč. Petrou, kde se mohou hlouběji realizovat děti, které tanec naplňuje nejvíce.

Třída je kromě pohybu velmi zaměřena i dramaticky.

“Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické.”

Díky nespočtu metod a technik, které dramatická výchova nabízí, děti rozvíjí svou osobnost prožitkovou a expresivní formou. Našim cílem je prostřednictvím dramatické výchovy kultivovat v dětech dovednosti, které jim usnadňují komunikaci a spolupráci s ostatními, vybavit je vlastnostmi důležitými pro jejich budoucí život ve světe plném překážek a zapeklitých situací, rozvíjet jejich tvořivou fantazii formou hry..

Během školního roku stihneme nakouknout do těchto oblastí:
♥ práce s tělem
♥ uvolnění těla, mysli i emocí
♥ verbální a neverbální komunikace 
♥ práce s hlasem
♥ dramatizace situací, pohádek, obrazů
♥ improvizace s dějem – na základě pantomimy, daného prostředí, předmětu, děje, oděvní součásti, hudební skladby, situace, výtvarného díla…
♥ práce s rytmem
♥ seznámení s různými typy loutek – Marioneta, Maňásek, Javajka, Vařečková loutka…
♥ relaxační hry
♥ umění pochválit kamaráda i sebe a vědět za co, proč..

Zejména pro menší děti krásně fungují hudebně pohybové hry, které dítě rozvíjí nejen pohybově a rytmicky, ale působí velmi blahodárně i na jejich psychickou pohodu. Stejně tak na ně působí písničky a říkadla, vybírána dle ročního období, či aktuálního dění.
Neodmyslitelně podporujeme rozvoj dětské fantazie, častou kresbou, malbou, ale i netradičními technikami výtvarné výchovy.

S termínem ,,fair play” se děti seznamují i díky kolektivním hrám a společenským hrám s pravidly, kdy jsou vedeny k respektování druhých, k dodržování pravidel, k rychlému řešení situace – herní inteligence, k zvládnutí sociálních aspektů – prohra, vyřazení ze hry…

Citlivě sledujeme sociální vztahy v kolektivu naší heterogenní třídy. Vedeme děti ke vzájemnému respektu a úctě. Starší děti k pomoci a ochraně těch mladších. Pro mladší děti pořádáme tzv. ,,Den pro malé kamarády”, kdy hry, písničky apod. vybírají nejmladší děti.

S tímto úzce souvisí systém Gardnerových mnohočetných inteligencí.